شما در مورد تغییر رشته و شغل هم مشاوره میدید. من از کارم خسته شدم