باسلام..من وهمسرم اختلاف شدیدی همیشه باهم داشته ایم…دوسال پیش مدت شش ماه ازهم جدا زندگی کردیم چون متوجه خیانت همسرم شدم ودوران بدی بود وبعدآن مدت مجددا بامشاوره و…نهایتا بازهم به زندگی دوباره زیریک سقف برگشتیم
دختر12 ساله وپسر حدود4 ساله ای دارم..پسرم درطیف اوتیسم است وجلسات کاردرمانی هفتگی میبریم
دخترم بشدت پرخاشگرولجبازه…بسیاربداخلاق هیچ کس نمیتونه باهاش حرف بزنه نه من وپدرش ونه حتی مادربزرگ وعمه وخاله و…همه میگن این چرا اینقدربداخلاقه..بدحرف میزنه..تامیخوام حرف بزنم میگه اه ولم کن..به پدرش هی میگه ولم کن..دائم دراتاقو قفل میکنه تواتاق تنها…بسیارپرتوقع است..وبارها به من وپدرش گفته ازتون متنفرم….ازپدرم بیشتر…ما سعی کردیم دلیل اختلافمون که خیانت پدرش بود رو بهش نگیم ولی همیشه بهم میگه اگه جدامیشدی خیلی بهتربود وزندگی مون شادتربود..پدرش خیلی بهش بکن ونکن میکنه..سربسرزیادمیذاره به حساب خودش شوخیه ودخترم جنبه شوخی نداره..توخونمون همیشه جنگ ودعوای ما بادخترمونه…دراتاقو میکوبه میره…هرچقدرباملایمت باهاش حرف میزنیم جواب نمیده…خیلی آسیب دیده ومیدونم من وپدرش مقصریم ولی نمیدونیم باهاش چکارکنیم