چه کسی جوابگوی مشکلات مراجعین است؟ چون برای منِ مراجع کننده هم امکان پاسخگویی و موافقت و مخالفت گزاشته شده است.