سلام
من ٣ سال جدا زندگي ميكردم كانادا حالا مادر و پدرم اومده بودند اينجا و موندگار
همش ميخوان باهم باشيم، باهم بريم مسافرت، باهم توي يه خونه باشيم
همش توي اتاق من سرك ميكشند خسته شدم ديگه
ميخوام خونمو جدا كنم چجوري بايد بگم؟