پسرم دوسالشه .از وقتی اطرافیانشو شناخت وابستگی شدیدی نسبت به پدر همسرم پیدا کرد.۱۸ماهگی به درخواست خودش پوشکو کنار گذاشت و ۲۲ماهگیم خودش از شیر گرفته شد.از دو سالپی هم تقریبا شبا جدا می خوابه.پیش خودم می خوابه بعد میزارمش توی تختش.از نظر محبت .ابراز علاقه از طرف من و پدرش زیاد داره ولی کمتر همبازی میشیم.علاقش به پدرشوهرم در حدیه که اگر برن سفر شبا کابوس میبینه و تب می کنه.فقط نسبت به ایشون اینطوریه.بعد با توجه به اینکه در حال حاضر ایشون مشغول سفرن و مدت زیادی نیستن نگران حال روحی بچم هستم.