ببخشید اینو فراموش کردم بگم همسرم حالا یا با همکاری کسی یا وقعا درجریان ماجرا ها نبود چندباری برام پاپوش درست کردن حالا چراشو نمیدونم. مثلا ی سری همسرم ی شب نیمد رفته بودن کوه. فرداشبش من خواب بودم اومد آنچنان از خوب بیدار کردم که چسبیدم به سقف که دیشب کیو آوردی خونه میگم یعنی چی میگ ببین این داره بهم پیام میده. ی نفر بهش پیام داده بود که دیشب خانمت ی پسرو اورد خونه. خلاصه هرکاریش کردم که باهاش قرار بزار ببینیم کیه نکرد. همسایمون دوربین داره هرکاری کردم برو دوربینو چک کن مطمین بشی گوش نداد. هیچ حرکتی نزد که بفهمم خودشم دستش تو کار نیست. یا ی سری یه خانمو روکار کرده بودن زنگ زد داداشم که ب خواهرت بگو پاشو از زندگیم بکشه بیرون. خب چرا به داداشم چرا به خود همسرم نزدن خانمه دوبار به داداشم زنگ زد. ی مرتبه شو گفت جلوشو بگیرید یکهفته بعد زنگ زده میگه چکار کردی با خواهرت.داداشمم حسابی بددهنی کرد بهش خانمه قط کرد و رفت که رفت. بعد که پیگیر شدیم از کیوسک دم خونمون بوده ک زنگ زده.از اینکارا زیاد برام شده که احساس میکنم دست شوهم تو کاره شایدم نه نمیدونم. ولی شواهد اینجور می گفت. بادوستای خودم رفیق میشد بعد که میگفتم چرا میگفت میخاستم مچتو بگیرم.الانم چیزیی که میبینم رفتاری و اینا خیلی خوب شده ولی اینکه واقعی باشه یا نه را نمی دونم. اینکه فیلمشه یا نقشه داره را نمی دونم.منم گفتم فرصت اخر را امتحان می کنم ببینم چطور میشه اگر خطایی باشه بالاخره لو میره.