سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

آخر خط

~
1

تفکر خودکشی

~
1

مشکل تنهایی

~
1

خودکشی

~
3

خود کشی به عنوان یک راه حل

~
1

خودکشی دوستم

~
1

یه دختر که نیاز به کمک داره

~
2

خانواده

~
3

افسردگی و خودکشی

~
2

عدم ثبات روانی

~
3

درخواست مشاوره

~
6

افسردگی

~
9

سرگردانی درزندگی

~
1

سرگردانی درزندگی

~
3

پشیمانی شدید

~
10

مشکلات خانوادگی

~
9

اورژانسی

~
4

عشق اینترنتی

~
1

تهدید به خودکشی

~
1

خودکشی

~
5

نرسیدن به هدف زندگی

~
1

تهدید به خودکشی

~
4

علایم خودکشی یک فرد

~
5

تفاوت خودکشی

~
9

خودکشی و پایان راه

~